e-learning


การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สื่อวิดีทัศน์ ให้ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.mp4

สื่อวิดีทัศน์ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

สื่อวิดีทัศน์ ให้ความรู้การเล่น social media อย่างไรให้ปลอดภัย

เล่น social media อย่างไรให้ปลอดภัย.mp4