หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

( E-Book)

เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ จะมีการตรวจนับอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือก่อน วันสิ้นงวดและวันสิ้นงวดบัญชี โดยการตรวจนับสินค้าคงเหลือจะแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ

1. การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน

2. การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับ

3. การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีประมาณราคา

ประโยชน์ของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

1. เพื่อให้ทราบจำนวนสินค้าคงเหลือที่แท้จริง

2. เพื่อเปรียบเทียบสินค้าที่ตรวจนับได้กับสินค้าในทะเบียนสินค้า

3. ทำให้ทราบความเสียหายของสินค้าที่มี

4. เพื่อป้องกันการทุจริต การยักยอก การสูญเสียของสินค้า

5. เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลน

6. เพื่อนับจำนวนสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้มาจัดทำงบการเงิน

การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุน

โดยทั่วไปกิจการนิยมใช้ราคาทุนในการตีราคาสินค้าคงเหลือ ซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือราคาทุนของสินค้าที่ซื้อมาแต่ละครั้ง ราคาทุนหมายถึงราคาที่ ซื้อสินค้ารวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการซื้อจนกระทั่งสินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะจำหน่ายการตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุน มีดังนี้

1. วิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Identification)

2. วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple Average Method)

3. วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average)

4. วิธีถัวเฉลี่ยเมื่อรับเข้า (Moving Average Method)

5. วิธีตามราคาซื้อครั้งสุดท้าย (Last Invoice Price)

6. วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (First in, First out หรือ FIFO)