การมอบนโยบายการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่โดยท่านเลขาธิการ สอศ. (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ)

การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่โดยท่านรองเลขาธิการ สอศ. (นายมณฑล ภาคสุวรรณ์)

การแบ่งเขตศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่โดยท่านที่ปรึกษาพิเศษ สอศ. (นายสุรัตน์ จั่นแย้ม)

กิจกรรมศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่โดยท่านผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ. (นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์)

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 143นนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

E - mail : dvec.s1.srtc@gmail.com โทรศัพท์ : 077-272168 โทรสาร : 077-272973