งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

"สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ"

"มุ่งเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"