งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

"สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ"

"มุ่งเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศผู้เรียน ประชุมผู้ปกครอง และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการฝึกอาชีพ

12 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าฝึกอาชีพ

11 กันยายน 2560