ครุภัณฑ์ระหว่างปี

หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้

1. คุ้มค่า 2. โปร่งใส 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. ตรวจสอบได้

ผลการพิจารณาครุภัณฑ์

ผลการพิจารณาปีงบประมาณ2562

ผลพิจารณาครุภัณฑ์ระหว่างปี

ผลการพิจารณาปีงบประมาณ2563

ผลการพิจารณาปีงบ 63