Highlight การเสริมพลังคนพิการแบบมุ่งเป้า สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

12 สิงหาคม 2565

เปิดฟ้า ตอน จัดงาน สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

EP1

เปิดฟ้า ตอน จัดงาน สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

EP2

รูป Album สมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

รับชม Facebook LIVE ย้อนหลังได้ที่

วันที่ 12 สิงหาคม 2565

- การอภิปราย เรื่อง “MOU สู่การปฏิบัติ: แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการ” โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการฯ นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย พม. นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พก. นางอาทิชา นราวรวัชร ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ผู้ดำเนินรายการ  https://www.facebook.com/disabilitiesth/videos/801372437893008/  

- การอภิปรายเรื่อง “การขับเคลื่อนงานของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 2 ปีที่ผ่านมา และอนาคตที่ต้องสานต่อ”  https://www.facebook.com/watch/?v=433118078863175  

- การบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ศิริประกอบ https://www.facebook.com/disabilitiesth/videos/5705827966096741/ 

วันที่ 13 สิงหาคม 2565

- นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวเปิดงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติประจำปี 2564 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ: แผนการปฏิรูปประเทศ” https://www.facebook.com/disabilitiesth/videos/2093419044199783/  

เสวนาเรื่อง “แนวทางและต้นแบบการดำเนินงานของสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด” โดยผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด 77 จังหวัด https://www.facebook.com/disabilitiesth/videos/400358342082513/  

https://www.facebook.com/disabilitiesth/videos/795124558169630/  

https://www.facebook.com/disabilitiesth/videos/410527104478877/  

https://www.facebook.com/disabilitiesth/videos/473340827581381/

วันที่ 14 สิงหาคม 2565

- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  https://www.facebook.com/disabilitiesth/videos/1471425663318686/ 

ดาวน์โหลดเอกสารสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จาก Google Drive

ZOOM LINK

https://us06web.zoom.us/j/87408475931?pwd=WkdxZkgzQzFMRm9ud091STFXQ2ZiQT09 

Zoom Meeting ID:  874 0847 5931

Zoom Passcode: 999888

Facebook live URL: https://fb.me/e/1XG0kd5YA 

Youtube Live URL: https://youtu.be/ukIU-8FYrNg 

Tiktok: https://www.tiktok.com/@disabilitiesth 

การแสดงตนเข้าร่วมงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ก่อนเข้าห้อง Zoom ขอให้เปลี่ยนชื่อใน Zoom เป็นชื่อ-นามสกุล จริง 

เมื่อเข้าห้อง Zoom แล้ว เปิดกล้องเพื่อให้ทีมงานบันทึกภาพเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม

กติกาการเข้าร่วม

กรุณาทำแบบประเมิน
โครงการสมัชชาฯ โดยสภาคนพิการฯ

กรุณาทำแบบประเมิน
โครงการสมัชชาฯ โดยพก.

DTH.or.th โฉมใหม่
เปิดใช้งานแล้ว!

กับอีกหนึ่งช่องทางติดตามข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ วีดีโอ ดาวน์โหลดเอกสาร ผลงานสภา สภาฯประจำจังหวัด บนเว็บไซต์ใหม่ ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และแต่ละสมาคมความพิการ

Website: https://dth.or.th 

Instagram: disabilitiesth

Youtube: Disabilities Thailand

TikTok: disabilitiesth

Twitter: @disabilitiesth