งานทะเบียนและวัดผล

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเบอร์โทร. 032-919-228
Email: satit.mcru@hotmail.com