ดาวน์โหลด

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)

เอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รร.สาธิตฯ | คลิก

ใบสมัคร รอบสอบคัดเลือก (สำหรับสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิต)

  • ใบสมัคร ม.1 | pdf

  • ใบสมัคร ม.4 | pdf

ใบสมัคร รอบโควตา (สำหรับสมัครด้วยตนเอง ณ​ โรงเรียนสาธิต)

  • ใบสมัคร ม.1 | pdf

  • ใบสมัคร ม.4 | pdf

ใบรับรองผลการเรียน (สำหรับการสมัคร รอบโควตา)

  • ใบรับรองผล ม.1 | doc , pdf

  • ใบรับรองผล ม.4 | doc , pdf