Plagron

Plagron Grow Mix 50l mit Perlite

€ 15,50

Plagron Light Mix 50l mit Perlite

€ 12,50


Plagron Grow Mix 25l mit Perlite

Plagron Light Mix 25l mit Perlite

€ 9,50

€ 8,00