เอกสารดาวน์โหลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


 1. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

 2. แบบฟอร์มนักศึกษา(ควท.)ปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอก

 3. แบบฟอร์มไปราชการ-อธิการบดี

 4. แบบฟอร์มรายงานการส่งผลการเรียน

 5. แบบฟอร์มแบบ กนผ. 02

 6. แบบฟอร์มเอกสารส่งจัดซื้อจัดจ้าง

 7. แบบฟอร์มใบรับรองเทนใบเสร็จรับเงิน

 8. แบบฟอร์มแบบ กนผ. 03

 9. แบบฟอร์ม 200 - 300

 10. ตัวอย่างการรายงานแบบ-กนผ.-03

 11. แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตลาพักผ่อน ลาป่วย

 12. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ กนผ.12

 13. แบบฟอร์มเปล่าเปลี่ยนแปลงการสอน

 14. แบบฟอร์ม กนผ.11

 15. แบบฟอร์มการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน 9/92563

 16. แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงาน

 17. แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียนหรือจืดจัดกิจกรรม

 18. แบบฟอร์มไปราชการ-อธิการบดี

 19. รวมไฟล์บันทึกข้อความรายงานการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019