O NÁS

Vzděláváme pedagogy a pracovníky s mládeží i pracovní týmy různých společností v ČR a v evropských zemích již od roku 2006.

Svou prací naplňujeme společenskou potřebu vzdělávání školních metodiků prevence a lektorů prevence v ČR. Ti dosud neměli možnost absolvovat akreditovaný kurz, jenž by reflektoval standardizovaný Čtyřúrovňový model odborného vzdělávání v prevenci a který by zároveň splňoval podmínky standardů DVPP daných vyhláškou č. 317/2005, § 9. Naší ambicí je takový vzdělávací program realizovat.

Naším záměrem pro oblast vzdělávání je podílet se na rozvoji metodologie a rozvoji kvalifikovaných vzdělávacích programů primární prevence rizikového chování v ČR, dále přispět k profesionalizaci odborníků v primární prevenci, k rozvoji kvalifikované metodologie, a to prostřednictvím realizování vzdělávání odpovídajícího Standardům odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH.


Hlavní cíle:

 • Poskytovat školám a pedagogům vzdělávací servis pro dovednosti, schopnosti a odborné znalosti z oblasti prevence rizikového chování, dříve pod názvem prevence sociálně patologických jevů.
 • Zacílit vzdělávací aktivity na rozvoj metodologie, preventivní praxe a zvyšování kvality poskytovaných programů prevence. Toho docilujeme zejména rozmanitostí užitých metod, schopností a dovedností tvořit a organizovat účinné preventivní programy nebo jednotlivé aktivity.
 • Realizovat odborné vzdělávací kurzy v oblasti PPRCH tak, aby kurzy současně splňovaly zákonné podmínky dané vyhláškou č. 317/2005 § 9 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systémem pedagogických pracovníků a zároveň splňovaly podmínky definované Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a respektovaly Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství.


Proč se vzdělávat s námi?

 • Jsme akreditovaným vzdělávacím pracovištěm s bohatou praxí v oblasti primární prevence, zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělání. Naše kurzy jsou proto využívány pedagogy nejen z ČR, ale i z dalších zemí EU a okolí (Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Irsko, Rumunsko, Španělsko, Itálie, Velká Británie, Bulharsko, Turecko, Izrael, Palestina, Egypt, Polsko, Švýcarsko, Nizozemí).
 • Specializujeme se na metodologii, praktické využití, sebezkušenost a rozvoj. Klademe důraz na osobní rozvoj frekventantů a jejich kompetence.
 • Jsme odborníky na zážitkovou pedagogiku v teorii i praxi. Propagujeme neformálního vzdělávání.
 • Naše kurzy mají „dobrý koncept“, používáme netradiční strategie, přístupy, techniky. Chceme, aby vzdělávání účastníky bavilo.
 • Jsme zaměření na lektory primární prevence, metodiky prevence, výchovné poradce a pracovníky s mládeží na poli prevence.
 • Jsme pilotní realizátoři kurzů pro odborníky v prevenci dle Čtyřúrovňového modelu, včetně pilotního přezkušování expertů v primární prevenci.


Nabízíme:

 • Zkušenost s aplikací moderních metod v prevenci, zejména v praktické a sebezkušenostní části programu.
 • Rozšíření škály pracovních nástrojů a jednotlivých metod.
 • Posílení prezentační a komunikační výbavy.
 • Praktické nacvičování aktivit.
 • Uplatnění principů zážitkové pedagogiky, neformálního vzdělávání.
 • Ceny vzdělávání nastavené tak nízko, aby bylo finančně dostupné pedagogickým pracovníkům a abychom je zároveň mohli a chtěli realizovat.
 • Nenabízíme statické, frontální, teoretické vyučování a přednášky, protože si příliš vážíme vašeho i svého času.