Dopravné ihrisko Stupava

V záujme skvalitnenia dopravnej výučby detí, vnímajúc potrebu prepojenia teórie a praxe za účelom zvýšenia dopravnej bezpečnosti detí na cestách, sa Nadácia Volkswagen Slovakia a Mesto Stupava dohodli na spolupráci pri realizácii výstavby detského dopravného ihriska. Cieľom výučby je nadobúdanie a upevňovanie poznatkov, zručností a návykov žiakov v oblasti znalostí dopravných pravidiel, zvyšovanie bezpečnosti detí v premávke na pozemných komunikáciách. Dopravné ihrisko slúži aj na organizovanie detských dopravných súťaží a iných podujatí s dopravno-bezpečnostnou tematikou, odborno-metodických podujatí pre pedagogických zamestnancov, ako aj ďalším podobným účelom. Plocha ihriska sa rozprestiera na území cca 4200 m², súčasťou je aj cestná svetelná signalizácia, železničná svetelná signalizácia, 74 dopravných značiek, všetky typy križovatiek či kruhový objazd. Celé finančné krytie projektu zabezpečuje Nadácia Volkswagen Slovakia.

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s mestom Stupava realizovala výstavbu vôbec prvého verejného detského dopravného ihriska na Slovensku, ktoré je súčasťou výučbových priestorov a športovísk v rámci rozšírenia existujúceho edukačno-športového areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave. Cieľom výstavby tohto verejného detského dopravného ihriska je zvýšiť povedomie detí o pravidlách cestnej premávky, a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti u detí prostredníctvom overenia si získaných teoretických vedomostí na plnohodnotne fungujúcom detskom dopravnom ihrisku..

Deti sú nielen najmenšími účastníkmi cestnej premávky, ale aj najzraniteľnejšími. Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou viacerých aktivít Nadácie Volkswagen Slovakia, ktoré dlhodobo podporuje prostredníctvom tematicky zameraného grantového programu Bezpečne na cestách ako i ďalších podobne zameraných projektov. Kvalitná dopravná výchova prostredníctvom kreatívnych aktivít, interaktívnych hier a prepojenia teórie s praxou je základným krokom k prevencii nehodovosti detí a mládeže.

Funkčné verejné detské dopravné ihrisko musí podľa normatív Štátneho pedagogického ústavu spĺňať mnohé pravidlá, ako napr. mať výcvikové priestory na ploche najmenej 2000 m², ktoré mnoho existujúcich ihrísk nevie splniť, a preto nemôžu byť oficiálne uznané za detské dopravné ihriská. Taktiež musia imitovať reálne situácie v cestnej premávke (všetky typy križovatiek, kruhový objazd, železničné priecestie, prechody pre chodcov a pod.). Vybavenie ihriska zahŕňa aj dopravné značenie zvislým, vodorovným i svetelným značením, signalizačným zariadením, ako i základné obmedzenia, vyskytujúce sa v cestnej premávke. Ihrisko v areáli Základnej školy v Stupave spĺňa všetky vyššie spomínané podmienky prevádzky a je dispozícii deťom z materských a základných škôl zo širokého okolia. Pedagógovia si môžu dohodnúť jeho návštevu a stráviť s deťmi deň plný zaujímavých situácií, hier a zážitkov.

Detské dopravné ihrisko môžu využívať i komerční záujemcovia. V časoch vyhradených pre širokú verejnosť ho zas môžu navštíviť najmä rodičia s deťmi, ktorí majú záujem o bezpečné prostredie pre získavanie prvých skúseností svojich ratolestí na dopravných prostriedkoch.