Εργαστήριο Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης

DMEA Lab: Decision Making and Economic Analysis

Department of Economics, Komotini, 69100, Greece

email: dmea@econ.duth.gr - Tel: 25310 39824-6

Σκοπός και αντικείμενο

Το εργαστήριο «Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης» του οικονομικού τμήματος ΟΕ του ΔΠΘ είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση των πιο σύγχρονων επιστημονικών και διεπιστημονικών τάσεων και μεθόδων Θεωρίας Αποφάσεων, Επιχειρησιακής Έρευνας, Στατιστικής, Πληροφορικής σε τομείς Οικονομίας, Διοίκησης, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Στρατηγικής.

Βασίζεται στην ακαδημαϊκή, επιστημονική, εμπειρική και επιχειρηματική αλληλοεπίδραση δραστηριοτήτων και την εμβάθυνση σε κάθε τομέα της Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης. Χρησιμοποιεί, αναπτύσσει, δημιουργεί και προσαρμόζει κάθε μεθοδολογικό εργαλείο από κάθε επιστήμη στο χώρο των ενδιαφερόντων του, για τη διασφάλιση της επιτυχίας των εφαρμογών τόσο στους επιστημονικούς τομείς και την έρευνα όσο και στα πραγματικά προβλήματα.

Το εργαστήριο έχει ένα ευρύ φάσμα τομέων εφαρμογών και περιοχών ενδιαφέροντος, έρευνας, μελετών και πραγματικών προβλημάτων, όπως ενδεικτικά: Αγορές, Χρηματαγορές, Χρηματιστήριο, Μακροοικονομία, Μικροοικονομία, Επιχείρηση, Επιχειρηματικότητα, Δημόσιο και Δημόσιοι Οργανισμοί, Υποδομές, Δίκτυα, Μεταφορές, Ναυτιλία, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Βιομηχανία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Αστικός Χώρος, Χωροταξία, Περιβάλλον, Διαχείριση απορριμμάτων/αποβλήτων, Ακίνητη περιουσία, Τουρισμός, Μεταρρυθμίσεις, Εκσυγχρονισμός, Ασφάλεια, Διαχείριση κρίσεων, Πληροφορική, Ανάλυση Συστημάτων, κα.

Στους σκοπούς επίσης του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη, δημιουργία και εφαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών και προτύπων, στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση από φορείς και οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς.

Αποστολή

Η αποστολή του εργαστηρίου είναι να οδηγήσει στην ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και των τεχνολογιών σε διάφορα επιστημονικά, ερευνητικά και πραγματικά προβλήματα, επιχειρήσεις, αλλά και της περαιτέρω εξέλιξης των επιστημών γενικότερα και τις σχετικές μεθόδους βελτίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών και προτύπων, καθώς και τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση τους. Για τους σκοπούς αυτούς, προσπαθεί:

α) να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την επέκταση, την ενοποίηση και την ενσωμάτωση των συναφών κλάδων της γνώσης και της πρακτικής,

β) να υποστηρίξει την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών επιστημονικών και εμπειρικών σχετικών με τους σκοπούς του εργαστηρίου,

γ) να προωθήσει την ευρύτερη χρήση της γνώσης αυτής από επιστήμονες, επαγγελματίες, οργανισμούς και το ευρύ κοινό

δ) να ενθαρρύνει την εκπαίδευση των φοιτητών και την συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών σε αυτούς τους τομείς της γνώσης,

ε) να προωθήσει υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και τον κώδικα επιστημονικής, μελετητικής, επαγγελματικής και ερευνητικής ακεραιότητας και δεοντολογίας σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται.