งาน DLIT

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

การได้รับคัดเลือกผลการงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (DLIT) ที่เป็นเลิศ ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

Carousel imageCarousel image

วีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ทางไกลและออนไลน์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

Carousel imageCarousel imageCarousel image

การเผยแพร่ผลงาน Best Pratice

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์งาน DLIT โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยใช้สื่อสารสนเทศสำหรับครูของโรงเรียน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

แหล่งข้อมูล

รวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียน