งาน DLIT 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 

ได้รับรางวัลระดับต้นแบบจาก สพฐ. ในการประกวด Best Practice 

การน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 

ด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา ด้านที่ 4 พลเมืองดีที่มีจิตอาสา 

การได้รับคัดเลือกผลการงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (DLIT) ที่เป็นเลิศ ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

วีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ทางไกลและออนไลน์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

          การเผยแพร่ผลงาน Best Pratice         

เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์งาน DLIT โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยใช้สื่อสารสนเทศสำหรับครูของโรงเรียน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

แหล่งข้อมูล

รวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียน