กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Distance Learning Information & Communication Technology Group
(DLICT Group)

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค Thailand 4.0

1. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ

2. จำนวนห้องเรียน

3. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

4. จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

5. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

6. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา

8. ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน

9. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

10. โรงเรียนแยกตามขนาด

11. ข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัด

- แยกตามระดับการสอน

- แยกตามเพศและตำแหน่ง

- แยกตามวิทยฐานะและวุฒิการศึกษา

1. จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

2. จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

3. จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

4. จำนวนนักเรียน ณ วันสิ้นปีการศึกษา 2561

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ตามที่ สพฐ.ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตนอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน/รับรอง
การมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่น และระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการภาพรวมขององค์กร ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ซึ่งทั้ง 2 ระบบดังกล่าวใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนด สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา สพฐ.ขอให้ สพป.มีระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบก่อนการยืนยัน รับทราบการรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ โดยพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการ ของ สพฐ. โดยสรุปดังนี้

1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบ DMC ที่เว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.info/obec65

ห้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ปีการศึกษา 2565 ที่ สพฐ.ได้กำหนดไว้ ด้วยความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ มิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด โดยให้ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซด์ http://bit.ly/DMC64M โดยในการจัดทำข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีกระบวนการที่โรงเรียนต้องดำเนินการ ดังนี้

1.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ย้ายเข้าย้ายออก ปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูง ความด้อยโอกาส โดยให้ตรวจสอบ/แก้ไข โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งยืนยันข้อมูล และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองข้อมูลในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

1.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการย้ายเข้าย้ายออก ปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูง โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พร้อมทั้งยืนยันข้อมูล และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองข้อมูล ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

1.3 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแก้ไข การย้ายเข้าย้ายออก จำหน่ายนักเรียน เลื่อนชั้น จบการศึกษา ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา โดยให้ยึดข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 พร้อมทั้งยืนยันข้อมูล และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองข้อมูล ในวันที่ 30 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

๒. ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ปรับปรุงข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ผ่านเว็บไซด์ http://bobec.bopp-obec.info ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2565

คู่มือการใช้งานระบบ DMC 2565
ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 2565

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอเชิญชวน รร.ขนาดเล็กในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกวด และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2564
1.. หนังสือราชการ
2. ประกาศ
3. คู่มือในการดำเนินการ
4. กิจกรรมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนฯ
5. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
* แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564
คู่มือการบริหารจัดการฯ ปีการศึกษา 2564

*
ตารางการออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

* การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านบ่อน้ำ, บ้านไร่พัฒนา อำเภอชัยบาดาล

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ปีการศึกษา 2563 ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 75 รร.
(ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)