กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

(DLICT)

  • ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2562

1. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ

2. จำนวนห้องเรียน

3. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

4. จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

5. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

6. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา

8. ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน

9. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

10. โรงเรียนแยกตามขนาด

11. ข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัด

- แยกตามระดับการสอน

- แยกตามเพศและตำแหน่ง

- แยกตามวิทยฐานะและวุฒิการศึกษา

1. จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

2. จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

3. จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

4. จำนวนนักเรียน ณ วันสิ้นปีการศึกษา 2561

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ด้วย สพฐ. ได้เปิดระบบ Data Management Center เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec62/auth/login โดยให้โรงเรียนเข้าดำเนินการ

จัดทำข้อมูลนักเรียน ซึ่งเป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.

สพป.ลพบุรี เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดเข้าระบบ Data Management Center เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเนื่องจากในปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิทชวนปัญโญ) จึงขอให้โรงเรียนจัดส่งเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน และ/หรือผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน จำนวน 1 คน พร้อมโน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วงสายไฟมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด

(24 พ.ค.2562)