กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

(DLICT)

1. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ

2. จำนวนห้องเรียน

3. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

4. จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

5. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

6. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา

8. ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน

9. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

10. โรงเรียนแยกตามขนาด

11. ข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัด

- แยกตามระดับการสอน

- แยกตามเพศและตำแหน่ง

- แยกตามวิทยฐานะและวุฒิการศึกษา

1. จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

2. จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

3. จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

4. จำนวนนักเรียน ณ วันสิ้นปีการศึกษา 2561

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด

เรื่อง การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

เรื่อง การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายละเอียด