กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Distance Learning Information & Communication Technology Group
(DLICT Group)

สำรวจรายการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และอุปกรณ์รับสัญญาณของโรงเรียนในสังกัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
         สพฐ.มีความประสงค์สำรวจรายการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และอุปกรณ์รับสัญญาณของโรงเรียนในสังกัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฯ จึงขอดำเนินการสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ DLTV และอุปกรณ์รับสัญญาณที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพผ่าน ลิงค์ และ/หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย.2566 ภายในเวลา 16.30 น.หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าโรงเรียนไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฯ ในครั้งนี้  https://shorturl.asia/HYUpi

ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ
(ใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง) ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับโรงเรียน
     โรงเรียนที่มีความประสงค์จะจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หรือจัดหาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่ส่วนราชการส่วนกลาง
      กรณีที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือแหล่งเงินอื่นที่มีข้อผูกพัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณ ของรัฐ ต้องนำเข้าคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ
  รายละเอียดเพิ่มเติม ......

การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)  รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียบขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
             ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียบขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้รับการจัดสรร จำนวน 47 โรงเรียน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
    ด้วย สพฐ.ได้การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.1 -ป.6 ระหว่าง 61 - 65 คน โดยมอบหมายให้เขตเป็นผู้ดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมฯ และมอบให้โรงเรียนในโอกาสต่อไป (หนังสือแจ้ง) (บัญชีจัดสรร) 

ระบบการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลสารสนเทศจำนวนสถานศึกษา นักเรียน ห้องเรียน

  ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

ระบบฐานข้อมูลบริการภาครัฐ  Big Data

E-DLTV
ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV
สถานศึกษาสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2