กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Distance Learning Information & Communication Technology Group
(DLICT Group)

Carousel imageCarousel image

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค Thailand 4.0

1. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ

2. จำนวนห้องเรียน

3. จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

4. จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

5. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

6. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา

8. ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน

9. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

10. โรงเรียนแยกตามขนาด

11. ข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างในสังกัด

- แยกตามระดับการสอน

- แยกตามเพศและตำแหน่ง

- แยกตามวิทยฐานะและวุฒิการศึกษา

1. จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

2. จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

3. จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

4. จำนวนนักเรียน ณ วันสิ้นปีการศึกษา 2561

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
สพป.ลพบุรี เขต 2 ขอเชิญชวน รร.ขนาดเล็กในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกวด และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการนำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2564
1.. หนังสือราชการ
2. ประกาศ
3. คู่มือในการดำเนินการ
4. กิจกรรมการประกวดคัดเลือกโรงเรียนฯ
5. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
* แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2564
คู่มือการบริหารจัดการฯ ปีการศึกษา 2564

*
ตารางการออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
*
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วย สพฐ.ให้ สพป.และ รร.รายงานผลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://202.29.173.26/covid19/ โดยใช้ข้อมูลรหัส 8 หลักของโรงเรียนในการเข้าสู่ระบบ และให้ สพป.เป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อมูลของโรงเรียนในระบบต่อไป ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
หนังสือสั่งการ / คู่มือการจัดทำข้อมูล

* การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2563
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สิ้นปีการศึกษา
2563 (DMC) ผ่านเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec63/auth/login จึงขอให้ รร.ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.2564 ก่อนเวลา 16.30 น.
หนังสือสั่งการ / คู่มือการจัดทำข้อมูล


* การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านบ่อน้ำ,
บ้านไร่พัฒนา อำเภอชัยบาดาล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 75 รร.
(ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image