กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
งานนโยบายและแผน ICT

งานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานพัฒนาระบบICT

งานระบบข้อมูลสารเทศ