รายการใช้รถยนต์ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2


กข - 912


กข -2601


7 เมษายน 2564 /ประเมินครูผู้ช่วย / ปรียานุช / อาคม

8-9 เมษายน 2564 / ขนโต๊ะ เก้าอี้่ /อรัญญา / อาคม


นข - 644

7-9 เมษายน 2564 / ขนโต๊ะ เก้าอี้่ /อรัญญา / วิเชฐ


นข - 646

7-9 เมษายน 2564 / ขนโต๊ะ เก้าอี้่ /อรัญญา / อภิมาย


นข - 834

8 เมษายน 2564 / รับพระสงฆ์ / ชมกฎ / อภิมาย (วัดชัยลาภ วัดอมราวาส วัดอุทยารมณ์ วัดศรีบุญเรือง)นข - 1064

8 ิเมษายน 2564 /รับพระสงฆ์ / ชมกฎ / อาคม (วัดจันทราวาส วัดสุพรรณรังษี วัดทุ่งแล้ง วัดกิตติวงค์ วัดสิทธิมงคล )หมายเหตุ