Модуль 1

Загальний огляд Інтернет-ресурсів

Під час запровадження здорового способу життя учнів вчителю необхідно керуватися, насамперед, принципами наступності, перспективності, активності та емоційності. Необхідним є використання системи завдань, спрямованих на уможливлення оволодіння здоров’язбережувальними компетенціями (розвиток життєвих і спеціальних здоров’язбережувальних навичок) та загальнонавчальними уміннями (управління процесом розуміння учнями прочитаного тексту, оволодіння ними умінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, брати участь у проектній діяльності, рольовій грі, розв’язанні конкретних ситуацій).

Особливість методики запровадження здорового способу життя учнів полягає в тому, що оволодіння сприятливими для здоров’я і розвитку особистості життєвими навичками потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії.

Ефективними на уроках можуть бути сучасні педагогічні технології, що ґрунтуються на використанні методів інтерактивного навчання, у тому числі й системи завдань і вправ, зорієнтованих на діалогові форми навчальної взаємодії, використання елементів тренінгових форм, проектної діяльності, ведення індивідуальних і колективних портфоліо.

Специфічними засобами запровадження здорового способу життя учнів, а саме діяльність учня спрямовується на розвиток його активності у засвоєнні істин здорового способу життя на розвиток продуктивного і творчого мислення. З цією метою доцільно використовувати у навчальному процесі завдання, що різняться за характером пізнавальної діяльності учнів (рецептивні, репродуктивні, творчі) та враховують навчальні і розвивальні цілі (на усвідомлення навчального матеріалу, застосування знань та умінь за зразком, творче застосування набутих знань, формування емоційно-ціннісного ставлення).

Постійної уваги вчителя заслуговує співпраця з батьками, дорослими членами сім’ї. Слід звернути увагу учнів і батьків на співпрацю під час виконання завдань, спрямованих на моделювання здоров’язбережувальних компетенцій дітей. Програмою передбачена обов’язкова участь дорослих у виконанні таких завдань (позначені у чинній програмі зірочкою): «Прийняття зважених рішень щодо переходу дороги», «Обстеження безпеки своєї оселі», «Відпрацювання навичок вимірювання температури тіла», «Виконання вправ для формування правильної постави та гімнастики для очей».

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів має відбуватися постійно, на усіх етапах розвитку здоров’язбережувальних компетенцій. Особливістю оцінювання здоров’язбережувальної діяльності дитини є відзначення як позитивного навіть мінімального досягнення в школі, вдома, у громаді, для чого необхідна тісна співпраця учителя з батьківською громадою. Партнерство школи і батьківської громади щодо здоров’язбереження дітей уможливлює:

- участь батьків у навчанні і вихованні дітей в умовах школи;

- спільну відповідальність за навчально-виховний процес;

- підвищення рівня здоров’язбережувальної компетентності членів сім’ї;

- участь батьківської громади у прийнятті рішень щодо здоров’я дітей, підвищення значимості громади в управлінні життя суспільства;

- поліпшення здоров’язбережувального середовища школи.


Реєстрація поштової скриньки http://iktkurs2012.blogspot.com/2013/01/google.html


Створення електронної скриньки.wmv

Практична робота 1

Робота з додатками Hangouts, WhatsApp, Viber, Skype та інтерактивне спілкування


перевірка дом завдання 1.wmv

Практична робота 2

Пошук інформації у мережі Інтернет щодо запровадження ЗСЖ учнів


Інструкція збереження зображення з Інтернету: http://iktkurs2012.blogspot.com/2013/01/blog-post_22.html

Всі зображення додати до Google Диск, у папку з назвою "Малюнки на курс".

Реєстрація на курс:

Для доступу до всіх матеріалів курсу та групи у фейсбуці потрібно обов’язково заповнити форму:

http://iktkurs2012.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

Або

https://goo.gl/forms/nSRlRAZlQuGk5Txc2

Для настрою!

Автор відео: Іван Макаренко