Welcome to Directors 2019

Information ประชาสัมพันธ์

Video พิธีเปิดหน่วยการพัฒนาที่ 15

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จาก โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

สารนิเทศ ฉบับที่ 7

สารนิเทศ ฉบับที่ 6

สารนิเทศ ฉบับที่ 5

สารนิเทศ ฉบับที่ 4

สารนิเทศ ฉบับที่ 3

สารนิเทศ ฉบับที่ 2

สารนิเทศ ฉบับที่ 1

Video Conference อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จาก โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

การประชุมวิทยากรพี่เลี้ยง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562