งานอำนวยการ

นางสาวอัจฉรีย์ สังสุทธิ

บรรณารักษ์

นางสาวรัตนา พิลาเทพ

ครูผู้สอนคนพิการ

ส.อ. เฉลิมชัย บุญพงษ์

ครูผู้สอนคนพิการ

นายธนกฤต จันทรนนท์

นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา ทัศนิยม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางอาทิตยา โลมะจันทร์

พนักงานรักษาความสะอาด

นายชวน งอกระโทก

ยามรักษาความปลอดภัย