KUMPELKĖ

Kelmės rajono Kražių seniūnijos kaimas, 3 km į šiaurės vakarus nuo Karklėnų miestelio, išsidėstęs aplink kumpą pelkę, nuo kurios kilęs kaimo pavadinimas. Ribojasi su Girelės, Karklėnų, Paspąsčio kaimais. 1902 metais Kražių valsčiaus Kumpelkės kaime gyveno 29, o Nausėdijoje – 6 gyventojai. 1923 m. buvo 10 ūkių, 49 gyventojai. 2001 m. 1 ūkis, kuriame gyvena Pranas Pečiulis. 1930 m. Kumpelkėje ūkininkavo Aleksandravičiai, Jonikai, Gečai, Kazlauskiai, Pečiuliai, Radžiai, Zaturskaitė.1

Ignas Aleksandravičius prieškarinės Nepriklausomybės metais buvo Kražių valsčiaus viršaitis. Jo vaikai – Aleksandras ir Antanas – po II pasaulinio karo išvyko gyventi į Vilnių.

Petro ir Stasės Kazlauskių šeimoje užaugo 3 vaikai: dukra Stasė Butkienė gyvena Karklėnuose, Danutė Jokūbauskienė mokytojauja Žygaičiuose (Tauragės r.), sūnus Juozas, atitarnavęs trejus metus tarybinės armijos raketinėj bazėj, grįžo suluošinta sveikata ir, negalėdamas gyventi nepilnaverčio gyvenimo, nusišovė.2

Antaną Ringį ir jo seserį Stasę 1949 metais ištrėmė į Rusiją. Ringio dukra Stasė, gyvenusi kaime prie Medvėgalio, liko Lietuvoje, sūnus Alfonsas buvo Petro Mankaus partizanų būryje. Kalbama, jog vėliau išdavė savo draugus ir pabėgo į Klaipėdą.

Vaclovas Pečiulis mirė Kumpelkėje, dukra Petronėlė Terleckienė – Pašilėje. Jos sūnus Petras Terleckas ūkininkauja Karklėnuose. Jo dėdė Antanas Terleckas rusų okupacijos metais buvo nuteistas už antitarybinę veiklą.

Michalinos Zaturskaitės anūkas Juozas Zaturskis, baigęs ŽŪ technikumą, dirbo agronomu Karklėnų kolūkyje. Baigęs ŽŪ akademiją, dirba žemėtvarkininku Šiaulių hidroprojekte, gyvena Karklėnuose.3

Šaltiniai:

1. Alfabitnoj spisok naselennih mest Kovanskoj guberniji. Kovna, 1903

Apgyvendintos Lietuvos vietos. Kaunas, 1925. Lietuvos CVA, F.R

764, ap. la, b. 297

2. Stasės Butkienės pasakojimas. Karklėnai, 2005

3. Antano Radavičiaus pasakojimas. Karklėnai, 2005

Kumpelkė // J. Gerbenienė. Karklėnų senovės atspindžiai. – Jonava: UAB „Dobilo“ leidykla „Jonava“, 2006, p. 156–157.