Digitalizacja Samorządowych Centrów Usług Wspólnych w Polsce

badania dotyczące stopnia wdrożenia digitalizacji świadczonych usług wspólnych przez samorządowe Centra Usług Wspólnych w Polsce
i określenia roli tych jednostek w procesie transformacji cyfrowej administracji samorządowej


Cel i obszar tematyczny badań naukowych

Szanowni Państwo,

Doktor Paweł Modrzyński - pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy wspólnie z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. prowadzą badania dotyczące stopnia wdrożenia digitalizacji świadczonych usług wspólnych przez samorządowe Centra Usług Wspólnych (CUW) w Polsce i określenia roli tych jednostek w procesie transformacji cyfrowej administracji samorządowej. Celem badań jest określenie czynników determinujących rozwój digitalizacji w administracji samorządowej na przykładzie CUW. Ponadto, badanie ma na celu zweryfikowanie wpływu digitalizacji na proces organizacji pracy w samorządach.
Dodatkowymi celami badań jest określenie czynników determinujących rozwój digitalizacji w administracji samorządowej oraz zweryfikowanie wpływu digitalizacji na proces organizacji pracy w samorządach. Układ badań został podzielony na części obejmujące: (1) badanie roli CUW w procesie transformacji cyfrowej administracji publicznej (samorządowej) w Polsce; (2) badanie poziomu digitalizacji samorządowych CUW i realizowanych przez te jednostki usług wspólnych oraz (3) badanie doświadczenia samorządów w organizacji i funkcjonowaniu CUW. Ostatnią częścią badań jest poznanie charakterystyki respondenta. 

Wnioski z realizowanych badań oprócz walorów poznawczych, mogą posłużyć do budowania wniosków podsumowujących i aplikacyjnych, które stanowić mogą podstawę budowania rozwiązań systemowych. Dotychczas prowadzona dyskusja w przestrzeni publicznej wskazuje na lukę badawczą w tym obszarze. Ostatnie, kompleksowe badania CUW i organizacji usług wspólnych koncentrowały się na ich zakresie podmiotowym i przedmiotowym i realizowane były kilka lat temu. Dynamiczny rozwój technologiczny oraz analiza rozwiązań organizacyjnych pojedynczych CUW w Polsce wskazują jak bardzo istotne dla rozwoju tych jednostek digitalizacja usług wspólnych, która powinna przełożyć się na ich efektywność i bezpieczeństwo. 

Badanie skierowane jest do wszystkich samorządów w Polsce i jest to pierwsze, kompleksowe badanie procesu digitalizacji CUW i usług wspólnych. Narzędziem badawczym są oddzielne kwestionariusze ankietowe skierowane do władz samorządowych oraz dyrektorów/kierowników CUW

Badanie realizowane jest w okresie: od 13 maja do 31 lipca 2024 roku

Badanie jest w pełni anonimowe, a wyniki przeprowadzonych badań będą udostępniane w formie raportu i publikacji w czasopismach naukowych i branżowych.
Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować na adres mailowy: pawel.modrzynski@pbs.edu.pl  

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w badaniu.

Linki do udziału w badaniu:

Badanie skierowane do władz samorządowych

Link do badania:

Badanie skierowane do kadry zarządzającej CUW

Link do badania:

Partnerzy badań: 

Wolters Kluwer - https://www.wolterskluwer.com/pl-pl

Progman – www.progman.pl   

Patroni medialni:

Prawo.pl – www.prawo.pl

Tło badawcze:

Transformacja cyfrowa administracji publicznej obejmuje szereg działań mających na celu poprawę efektywności, dostępności i jakości usług świadczonych dla obywateli. Kluczowe aspekty tej transformacji to:

OECD zdefiniowało pojęcie transformacji cyfrowej administracji publicznej jako procesy, w których instytucje publiczne wykorzystują technologie cyfrowe i dane w celu poprawy efektywności, przejrzystości i dostępności usług dla obywateli oraz przedsiębiorstw. Te transformacje obejmują m.in. wprowadzanie cyfrowych narzędzi do komunikacji z obywatelami, udostępnianie danych publicznych w formie otwartej oraz automatyzację procesów administracyjnych w celu usprawnienia działania instytucji publicznych

W kontekście transformacji cyfrowej administracji publicznej czy samorządowej należy rozróżnić pojęcia powszechnie znane, które są często używane zamiennie, a mianowicie: cyfryzacja i digitalizacja. Definicja cyfryzacji odnosi się do procesu konwersji informacji z postaci analogowej na cyfrową, co pozwala na ich łatwiejsze przechowywanie, przetwarzanie i analizę. Natomiast definicja digitalizacji jest pojęciem szerszym, obejmującym wdrożenie technologii cyfrowych w organizacjach, zmianę kultury organizacyjnej oraz tworzenie nowych modeli biznesowych opartych na danych cyfrowych.

Centra Usług Wspólnych (CUW) to jednostki, w których procesy digitalizacji usług wspólnych bezpośrednio wpisują się w założenia transformacji cyfrowej administracji. Historycznie, jednostki te funkcjonują dopiero od ponad 8 lat w strukturach samorządów, to analiza konkretnych przypadków wskazuje, jak bardzo innowacyjne mogą być to organizacje. Pierwsze tego typu organizacje powstawały na mocy przepisów wprowadzonych w 2015 roku, które umożliwiły samorządom tworzenie od 1 stycznia 2016 roku centrów usług wspólnych i realizacji określonych zadań w ramach usług wspólnych. Dotychczasowe badania tego obszaru działalności samorządów koncentrowały się na poznaniu procesu tworzenia tych jednostek, zakresu podmiotowej i przedmiotowej usługi wspólnej świadczonej przez CUW jednostkom obsługiwanym. Możemy przytoczyć w tym miejscu raporty badań prowadzonych przez zespół badawczy pod kierunkiem naukowym dra Pawła Modrzyńskiego z Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej wspólnie z Unią Metropolii Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich (Raporty: Powiatowe Centra usług Wspólnych w Polsce, 2018 oraz Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Analiza funkcjonowania i ocena efektywności świadczonych usług, 2019). Ewolucja CUW oraz świadczonych usług wspólnych była wielokrotnie przedmiotem badań prowadzonych przez dra Modrzyńskiego, czego efektem jest cykl publikacji m.in. na łamach czasopisma „Wspólnota”. Już przed pandemią COVID-19 informatyzacja oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii m.in.: blockchain w CUW wskazywała naturalny kierunek rozwoju tych instytucji. Doświadczenia okresu pandemii COVID-19 wskazały jak bardzo ważne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju sektora samorządowego jest transformacja cyfrowa administracji. Wprowadzona ostatnio nowelizacja przepisów prawa pracy umożliwia świadczenie pracy w formie zdalnej w określonym kodeksem pracy wymiarze czasowym.

Obecnie, dr Modrzyński wspólnie z Wolters Kluwer prowadzi badania Digitalizacji Samorządowych Centrów Usług Wspólnych, których celem jest  określenie roli tych jednostek w procesie transformacji cyfrowej administracji samorządowej. 

Wnioski z realizowanych badań oprócz walorów poznawczych, mogą posłużyć do budowania wniosków podsumowujących i aplikacyjnych, które stanowić mogą podstawę budowania rozwiązań systemowych. Dotychczas prowadzona dyskusja w przestrzeni publicznej wskazuje na lukę badawczą w tym obszarze. Ostatnie, kompleksowe badania CUW i organizacji usług wspólnych koncentrowały się na ich zakresie podmiotowym i przedmiotowym i realizowane były kilka lat temu. Dynamiczny rozwój technologiczny oraz analiza rozwiązań organizacyjnych pojedynczych CUW w Polsce wskazują jak bardzo istotne dla rozwoju tych jednostek digitalizacja usług wspólnych, która powinna przełożyć się na ich efektywność i bezpieczeństwo.


Paweł Modrzyński

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów MBA „Executive Master of Business Administration” Dominican University USA. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego i tematyki zarządzania i tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych. Był odpowiedzialny za utworzenie i kierowanie samorządowym Centrum Usług Wspólnych, które otrzymało nagrodę za pionierskie wdrożenie Blockchain w sektorze publicznym w Polsce. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, książek i ekspertyz, szczególnie z obszaru organizacji i zarządzania centrami usług wspólnych, optymalizacji i standaryzacji procesów usług wspólnych.
Laureat nagrody naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy za 2021 rok.

Kontakt:

e:mail: pawel.modrzynski@pbs.edu.pl   |   tel. 609 239 702

Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej, Al. prof. S. Kaliskiego 7, budynek E, p. 231, 85-796 Bydgoszcz