GỬI ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ QUẢN LÝ HSSV TẠI ĐÂY