รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2564

การตรวจประเมินโครงการที่สมัครรับรางวัลฯ
ในเขตพื้นที่ ภาคอีสาน - ภาคเหนือ

การตรวจประเมินโครงการที่สมัครรับรางวัลฯ
ในเขตพื้นที่ ภาคใต้

เจตนารมณ์

เพื่อยกย่องเชิดชูความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
โดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเป็นการส่งต่อกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะทำงานของโครงการ
รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน


วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมายทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของระชาชนทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง กรมควบคุมโรคนับเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวโดยยึดเป้าหมายสำคัญตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศในระยะ 20 ปี (2561 - 2580) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนแม่บทระยะที่ 1 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ขับเคลื่อนระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากระดับประเทศ สู่ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ให้เกิดผลลัพธ์การลดโรค ลดภัยสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิตและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งการสื่อสาร เชิดชูขยายผลความสำเร็จเพื่อสร้างการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจแก่คนทำงานให้เกิดการพัฒนาและความยั่งยืนในระดับพื้นที่ ภายใต้มาตรการ นโยบายเข้มแข็ง เสริมแรงความรู้ เชิดชูขยายผล

โครงสร้างขับเคลื่อนการดำเนินงาน

คณะกรรมการระดับชาติพิจารณารางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 

คณะกรรมการระดับชาติพิจารณารางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้การพิจารณาเลือกบุคลากรดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่และอำนาจ

      1) พิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือก

       2) มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

       3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 

คณะทำงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

              คณะทำงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมควบคุมโรค ประกอบด้วยบุคลากรจากกรมควบคุมโรคที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้การพิจารณาเลือกบุคลากรดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรมควบคุมโรค

หน้าที่และอำนาจ

        1) ทบทวนและพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

       2) กำหนดเกณฑ์ กระบวนการสมัครและพิจารณารางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

       3) จัดทำแบบรายงานการตรวจสอบ (Checklist) และการคำนวณคะแนนสำหรับการลงตรวจเยี่ยม

       4) กลั่นกรอง ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลงานที่สมัครขอรับรางวัลและคัดเลือก พชอ./พชข.ที่ผ่านเกณฑ์ ด้วยวิธีข้ามเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติพิจารณาตัดสินรางวัลฯ

       5) ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

       6) จัดทำรายงานป้อนกลับ (feedback report) ให้พื้นที่ที่สมัครรางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรคโทรศัพท์ 0 2590 3253ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :dhb.moph.ddc@hotmail.com