ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล (Module)"


สรุปสาระสำคัญ-ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอ (1).pdf
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2565.pdf
ข้อบังคับคุรุสภา 2559.PDF
ขัอบังคับของคุรุสภา 26 พ.ย. 62.PDF

เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง