กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๓ 

นางวัชรินทร์ ยังให้ผล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

*จัดทำแผนปฏิบัติการงานโครงการ

*ฝึกอบรมพัฒนาครูฯ

            *อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น                

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

*มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

*ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

*ลาศึกษาต่อ

*ขออนุญาต ไปต่างประเทศ ฯลฯ

แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร. 038-234218  ต่อ  111,121