กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( Teacher   and   Education   Personnel   Development   Group )  

ผู้บริหาร

    

นางสาวอัญชลี  เกิดเล็ก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอดิศักดิ์  ด้านวังขวา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุรุสภา

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน