กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( Teacher and Education Personnel Development Group )

ผู้บริหาร

ดร.มโน ชุนดี

ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

นายประยงค์ สารภูมิ

รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

นางสาวอัญชลี เกิดเล็ก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอดิศักดิ์ ด้านวังขวา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คุรุสภา

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน