แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีความต้องการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อให้มีความสอดคล้องจากวิสัยทัศน์โรงเรียน และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดแนว ทางการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตรา24 (5) ความว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอน และ อำนวยความสะดวก หรือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ” โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครูเจ้าหน้าที่ และบุคลากรให้มีคุณภาพ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้โดยการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม และ สอดคล้องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ผู้รับผิดชอบหลัก งานพัฒนาบุลากรฝ่ายสำนักฯ ผู้รับผิดชอบร่วม ทุกฝ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ

พันธกิจข้อที่ 4 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามมาตราฐานสากล

เป้าหมายข้อที่ 9 ครูและบุคลากรมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน ต่อเนื่องและมีความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและคิดสร้างสรรค์นวตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี
การพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ