ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางยุพาวดี ศิริปีริด์

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นส.ขนิษฐา นาคเป้า

หัวหน้างาน

นายวุฒิชัย ศรีสุวอ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.นีรนุช เดชะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสหชัย กลิ่นหอมอ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางเสาวลักษณ์ ชนมินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.นนทยา จันทร์คำ

เจ้าหน้าที่

งานครูที่ปรึกษา

นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต

หัวหน้างาน

นส.หทัยกาญจน์ ถาวร

เจ้าหน้าที่

งานปกครอง

นางสาวพัชรี บุญมี

หัวหน้างาน

นายทวีศักดิ์ ทานน

ครูปกครองแผนกวิชา

นายโกวิทย์ เหล่าโยธี

ครูปกครองแผนกวิชา

นายบุญสนอง สีมืด

ครูปกครองแผนกวิชา

นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย

ครูปกครองแผนกวิชา

นางเกษร ครองยุทธ

ครูปกครองแผนกวิชา

นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน

ครูปกครองแผนกวิชา

นส.นนทยา จันทร์คำ

เจ้าหน้าที่

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง

หัวหน้างาน

นส.กนกลักษณ์ มูลอามาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวุฒิชัย ศรีสุวอ

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายบุญสนอง สีมืด

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายจีระเดช สิงคลีประภา

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายหรรษา เสริฐผล

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายทวีศักดิ์ ทานน

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายโกวิทย์ เหล่าโยธี

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นางเกษร ครองยุทธ

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นางวารุณี สมศรีโย

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นส.นัฎพร สรรพอาษา

ครูแนะแนวแผนกวิชา

างวราภรณ์ ประทุมโฉม

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายสมนึก อุ่นแก้ว

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายวิสาขะ เรืองปัญญา

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นส.อภิญญา บัวคำโคตร

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นส.หทัยกาญจน์ ถาวร

เจ้าหน้าที่

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางวราภรณ์ ประทุมโฉม

หัวหน้างาน

นางเสาวลักษณ์ ชนมินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปิยะ เอมโอษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.นนทยา จันทร์คำ

เจ้าหน้าที่

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย

หัวหน้างาน

นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายหรรษา เสริฐผล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสันทนา สงครินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางวนิดา ใจซื่อ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศตวรรษ แพงศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปิยะ เอมโอษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.อุบล ชินบุตร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอัครเดช เวียงเหล็ก

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.หทัยกาญจน์ ถาวร

เจ้าหน้าที่

งานโครงการชีวะวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายหรรษา เสริฐผล

หัวหน้างาน

นายวุฒิชัย ศรีสุวอ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายกฤษฎา เสนาเจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.นนทยา จันทร์คำ

เจ้าหน้าที่

นส.พิมพิกา เหนือจำทิศ

เจ้าหน้าที่

นายสมพิศ โคกโพธิ์

นักการภารโรง

นายอุดม ศรีแก้ว

นักการภารโรง

นายสำรอง ปทุมวัน

นักการภารโรง

นายมงคล นาคหัวเพชร

นักการภารโรง

นายอมร ทาสีลา

นักการภารโรง

นางคำปุ่น แสงจันทร์

นักการภารโรง