ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสุรสิทธิ์  ดรละคร

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายปณพัฒน์  มีแก้ว

หัวหน้างาน

นายวุฒิชัย  ศรีสุวอ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวรวุฒิ  เคนวัน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสถาพร  จันทะพา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางเสาวลักษณ์  ชนมินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสหชัย  กลิ่นหอมอ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวิทวัช  คงเลิศ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.นนทยา  จันทร์คำ

เจ้าหน้าที่

งานครูที่ปรึกษา

นายอุดม  อึ้งพรหมบัณฑิต

หัวหน้างาน

นางวิไลลักษณ์  สิงห์ปั้น

เจ้าหน้าที่

งานปกครอง

นายวรวุฒิ  เคนวัน

หัวหน้างาน

นายบุญสนอง  สีมืด

ครูปกครองแผนกวิชา

นายธนพัฒน์  อินทะสร้อย

ครูปกครองแผนกวิชา

นายทวีศักดิ์  ทานน

ครูปกครองแผนกวิชา

นายโกวิทย์  เหล่าโยธี

ครูปกครองแผนกวิชา

นางเกษร  ครองยุทธ

ครูปกครองแผนกวิชา

นางนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน

ครูปกครองแผนกวิชา

นายสหชัย  กลิ่นหอมอ่อน

ครูปกครองแผนกวิชา

นส.นนทยา  จันทร์คำ

เจ้าหน้าที่

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายอภิสิทธิ์  โรมเมือง

หัวหน้างาน

นายวุฒิชัย  ศรีสุวอ

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายบุญสนอง  สีมืด

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายเชิดศักดิ์  คำสุนันท์

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายจีระเดช  สิงคลีประภา

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายหรรษา เสริฐผล

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายทวีศักดิ์  ทานน

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายโกวิทย์  เหล่าโยธี

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นางเกษร  ครองยุทธ

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นางนวลนภา  ริมโพธิ์เงิน

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นส.นัฎพร  สรรพอาษา

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายสมนึก  อุ่นแก้ว

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นายวิสาขะ  เรืองปัญญา

ครูแนะแนวแผนกวิชา

นางวิไลลักษณ์  สิงห์ปั้น

เจ้าหน้าที่

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายวัชรวิชญ์  นรภาร

หัวหน้างาน

นายปิยะ  เอมโอษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางเสาวลักษณ์  ชนมินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.นนทยา  จันทร์คำ

เจ้าหน้าที่

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายธนพัฒน์  อินทะสร้อย

หัวหน้างาน

นายเชิดศักดิ์  คำสุนันท์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายหรรษา เสริฐผล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสันทนา  สงครินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปิยะ  เอมโอษฐ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศตวรรษ  แพงศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางวนิดา  ใจซื่อ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอัครเดช  เวียงเหล็ก

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางวิไลลักษณ์  สิงห์ปั้น

เจ้าหน้าที่