การพัฒนาครูตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

ปฏิทินการอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึง 15 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
รหัสหลักสูตร 623021052 (การตอบกลับ)
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
รหัสหลักสูตร 623031059 (การตอบกลับ)
รหัสหลักสูตร 623031071 (การตอบกลับ)
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
รหัสหลักสูตร 623141019 (การตอบกลับ)
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
รหัสหลักสูตร 623183004 (การตอบกลับ)
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
รหัสหลักสูตร 624182007 (การตอบกลับ)
รหัสหลักสูตร 624182014 (การตอบกลับ)
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

รหัสหลักสูตร 629292003 (การตอบกลับ)