คำชี้แจง

1) ผู้สนใจกรอกใบสมัคร

2) ให้ผู้เข้าเรียนออนไลน์ ศึกษาด้วยตนเอง จำนวน 5 รายวิชา โดยผู้ที่ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละรายวิชา

3) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.เป็นบุคคลที่สมัครใจเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยความเต็มใจ

รายวิชาสำหรับการเรียนรู้ ประกอบด้วยวิชาที่ 1 บทบาทหน้าที่ของ อพม.ในภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิชาที่ 2 ความรู้เรื่องคนพิการ ความพิการ การช่วยเหลือ และการคุ้มครองสิทธิ
คนพิการ

วิชาที่ 3 ความรู้เรื่องสิทธิ
คนพิการ ตามมาตรา 20 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่ 4 บทบาทหน้าที่ของ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ และการปฏิบัติงาน ตาม 11 ภารกิจ


วิชาที่ 5 การให้ความช่วยเหลือ/ดูแลคนพิการในการทำกิจวัตรประจำวันและการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม