" ผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของสังคมไทยและก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ "

ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และถึงพร้อมด้วยลักษณะ GREATS ได้แก่

  • Global mindset
  • Responsibility
  • Eloquence
  • Aesthetic application
  • Team leader
  • Spirit of Thammasat

แหล่งผลิตและบริการงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ระดับนานาชาติ แหล่งผลิตและบริการงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ระดับนานาชาติ

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทันตบุคลากร และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แก่บุคคลทั่วไป

ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม มุ่งเป้าการเป็นศูนย์กลางในบริการทางทันตกรรมระดับตติยภูมิแก่ประชาชนอาเซียน

" ปรับเปลี่ยนคล่องตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม "