NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád festivalu

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, deštníky, pyrotechnické předměty či zábavní pyrotechniku, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery ani profesionální fotoaparáty.

Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vstupu psů i jiných domácích zvířat. Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů a jízdních kol.

Děti

Děti do 3 let mají na festival v doprovodu rodičů vstup ZDARMA. Na jednoho dospělého mohou však jít maximálně tři děti. Dbejte prosím zvýšené obezřetnosti a dohledu nad dětmi.

Bezpečností služba

Pracovníci bezpečnostní služby budou jednotně oblečeni a označeni nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému upozorněte pořadatele. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů!

Idenifikační pásky

Každý návštěvník obdrží po předložení vstupenky identifikační pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu a do Robinsonu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná!

Zvířata

Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu není povolen. Děkujeme za pochopení a děkujeme i za vaše mazlíčky.


Návštěvní řád festivalu Den pirátů

Základní ustanovení

DELON Mode s.r.o., Mlýnská 4619/72a, Jihlava jako provozovatel festivalu (dále jen festival) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor festivalu, a to zejména za účelem účasti na festivalu. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách. Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.

Vstup a pobyt v zařízení

Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu opravňujícího ke vstupu a pobytu v zařízení. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor festivalu vyveden. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Každý návštěvník vstupující do areálu festivalu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

Povinnosti návštěvníků zařízení

Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

V prostorách zařízení je zakázáno

  1. vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
  2. vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky
  3. vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
  4. vnášet natlakované nádoby
  5. vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky
  6. používání otevřeného ohně
  7. ničit zařízení a jeho vybavení
  8. popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
  9. pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce
  10. odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

Pořadatelská služba

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu akce. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení akce).

Stánkový prodej

Účastníci stánkového prodeje jednají sami za sebe. Každý stánek musí být řádně označen a musí mít k nahlédnutí živnostenský list. Za zakoupené zboží musí předat návštěvníkovi účtenku EET.

Parkování

Hlídané parkoviště na Den pirátů je v areálu firmy ICOM transport. Parkoviště je vzdáleno od festivalu Den pirátů 1 km. Trasu pro pěší naleznete zde. Po trase se prochází historickým jihlavským tunelem, ke kterému se váže legenda o zazděné jeptišce.