15 november

Koloniale conferentie van Berlijn

De (Koloniale) Conferentie van Berlijn, ook wel de Congo- (Duits: Kongokonferenz) of West-Afrikaconferentie (Duits: Westafrika-Konferenz) genoemd, was een bijeenkomst van vijftien Europese landen en de Verenigde Staten gehouden in Berlijn in 1884-1885, over de verdeling van Afrika. De staten gaven zichzelf hiermee een legitimering voor de zogenaamde Wedloop om Afrika.

De conferentie van Berlijn vond plaats tussen 15 november 1884 en 26 februari 1885 en alle belangrijke Europese landen waren aanwezig. Deze conferentie stelde regels op zodat Afrika volgens de Europese grootmachten 'eerlijk' werd verdeeld. De conferentie was bijeen geroepen door de Duitse kanselier Otto von Bismarck, op initiatief van Portugal en met Britse steun. In zo’n 20 jaar werd heel Afrika bezet door België (Congo), Engeland (zuiden en oosten van Afrika), Frankrijk (noorden en westen), Duitsland (Namibië, Kameroen, Togo en Tanzania), Italië (Libië, Somalië en Eritrea), Portugal (Angola, Mozambique) en Spanje (zuiden van Marokko). Afrika bestond voor 1880 uit 10.000 volkeren en in 1900 maar uit 40 landen. Van die 40 landen waren er 36 die een bestuur hadden onder leiding van een Europees land.

15 november 1884

Conferentie van Berlijn

  • De Conferentie van Berlijn legitimeerde de 'Scramble for Africa', de ‘Wedloop om Afrika’.
  • De naam Wedloop om Afrika of Opdeling van Afrika is door historici gegeven aan de fase van het kolonialisatieproces van Afrika tussen circa 1880 en het begin van de Eerste Wereldoorlog.
  • Op het moment dat de Conferentie van Berlijn begon, op 15 november 1884, stond 80 procent van Afrika onder het bestuur van lokale, inheemse machthebbers.
  • De Europese mogendheden verdeelden Afrika tijdens de Conferentie van Berlijn letterlijk door een liniaal op de kaart te leggen en grenzen te trekken.

15 november 2019

Dekolonisatie Dag in Halle

  • ‘Dekolonisatie’ is een term voor het historische bevrijdingsproces waarbij de bevolking van de voormalige kolonies in de tweede helft van de 20ste eeuw haar onafhankelijkheid afdwong van de kolonisatoren.
  • Vandaag heeft de term een actuele invulling gekregen en heeft 'dekolonisatie' te maken met ons leven en denken.
  • Je kan nu bijna dagelijks in de krant lezen : dekolonisatie van de samenleving, dekolonisatie van de geest, dekoloniseer ons onderwijs, ...
  • Dekolonisatie is veel ruimer dan het ter discussie stellen van controversiële standbeelden: het gaat om het afscheid nemen van de koloniale denkbeelden en racistische stereotiepen die in onze samenleving nog altijd voortwoekeren.

Congo Dag : gevarieerd dekoloniserings-event op vrijdag 15 november 2019. Gratis. In het kader van de jaarlijkse Novemberwereldmaand in Halle: overdag activiteiten voor doelgroepen, 's avonds historisch café met sprekers en afsluiten met muziek. Noteer alvast de datum. Verdere informatie in verband met programma zal gepubliceerd worden bij lancering van de algemene informatie van de Novemberwereldmaand.