ระบบสืบค้นสารสนเทศ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

นายวิจิตร พิมพกรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

นางอาภรณ์ มุ่งสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรัชนีกร คงเสมอ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน