Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระบบจัดเก็บข้อมูล สพฐ.

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง : B-OBEC

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศฯ (1/2564)

DOWNLOAD ไฟล์PDF

สารสนเทศฯ (1/2563)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

สารสนเทศฯ (2/2563)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

สารสนเทศฯ (10 มิ.ย.62)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

พิกัดและระยะทางสถานศึกษา

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบฯ62

สารสนเทศฯ (1/2564)

DOWNLOAD ไฟล์PDF


สารสนเทศฯ (1/2563)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

สารสนเทศฯ (2/2563)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

แนวทางฯ DMC 63

DOWNLOAD

แนวทางฯ BOBEC 63

DOWNLOAD

รายงานผลการพัฒนาระบบฯ

DOWNLOAD

รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล รร.

DOWNLOAD

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบ64

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ (10 มิ.ย.62)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

สารสนเทศฯ (10 พ.ย.62)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

จำนวนนักเรียน 17 ปีการศึกษา

DOWNLOAD

ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบฯ 62

DOWNLOAD

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล 1/2562

DOWNLOAD

สารสนเทศ ปีการศึกา 2562

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ (10 มิ.ย.61)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

การตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ (10 มิ.ย.60)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

สารสนเทศฯ (10 พ.ย.60)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

DOWNLOAD

นักเรียน 15 ปีการศึกษา

(2546 - 2560)

DOWNLOAD

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD

นักเรียนพิการ (SET)

ระยะ 10 มิ.ย. 60

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ(10 มิ.ย.59)

สารสนเทศฯ(10 พ.ย.59)

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ปีการศึกษา 2559

DOWNLOAD

นักเรียน 14 ปีการศึกษา

( 2546 - 2559)

DOWNLOAD

นักเรียนพิการ

ปีการศึกษา 2559

ผลการทดสอบ ONET

ปีการศึกษา 2551 - 2559

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ(10 มิ.ย.58)

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ(10 พ.ย.58)

DOWNLOAD

นักเรียนต่างสัญชาติ (ติด G)

เด็กด้อยโอกาส ระยะสิ้นปี 2558

น้ำหนักส่วนสูง ระยะสิ้นปี 2558

สารสนเทศฯ(10 มิ.ย.57)

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ(10 พ.ย.57)

DOWNLOAD