สารสนเทศทางการศึกษา 61

(ระยะ 10 มิ.ย.61)

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พิกัดและระยะทางสถานศึกษา


สารสนเทศฯ (10 มิ.ย.60)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

สารสนเทศฯ (10 พ.ย.60)

DOWNLOAD ไฟล์PDF ไฟล์Excel

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

DOWNLOAD

นักเรียน 15 ปีการศึกษา

(2546 - 2560)

DOWNLOAD

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD

นักเรียนพิการ (SET)

ระยะ 10 มิ.ย. 60

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ(10 มิ.ย.59)

สารสนเทศฯ(10 พ.ย.59)

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ปีการศึกษา 2559

DOWNLOAD

นักเรียน 14 ปีการศึกษา

( 2546 - 2559)

DOWNLOAD

นักเรียนพิการ

ปีการศึกษา 2559

ผลการทดสอบ ONET

ปีการศึกษา 2551 - 2559

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ(10 มิ.ย.58)

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ(10 พ.ย.58)

DOWNLOAD

นักเรียนต่างสัญชาติ (ติด G)

เด็กด้อยโอกาส ระยะสิ้นปี 2558

น้ำหนักส่วนสูง ระยะสิ้นปี 2558

สารสนเทศฯ(10 มิ.ย.57)

DOWNLOAD

สารสนเทศฯ(10 พ.ย.57)

DOWNLOAD