ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

BIG DATA


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ข้อมูลทางการศึกษา 2562