Privacyverklaring.

10 December 2018
Dansstudio 91 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.dansstudio91.nl Veldhovenring 69-23 5041 BB Tilburg 0618802204
K Maier is de Functionaris Gegevensbescherming van Dansstudio 91. Zij is te bereiken via karlijn@dansstudio91.nl
Persoonsgegevens die Dansstudio 91 verwerkt Dansstudio 91 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam • Geslacht • Geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerken Dansstudio 91 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via karlijn@dansstudio91.nl, dan wordt de informatie verwijderd.
Met welk doel en op basis van welke grondslag Dansstudio 91 persoonsgegevens verwerkt Dansstudio 91 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • Dansstudio 91 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming Dansstudio 91 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang persoonsgegevens worden bewaart Dansstudio 91 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden Dansstudio 91 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansstudio 91 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar karlijn@dansstudio91.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Maken foto en video-opnamenTijdens alle activiteiten door de dansschool georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto en video-opnames gemaakt worden. Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
• Lessen; • Dansevenementen; • Danswedstrijden;
Bewaking privacy gebruik van opnamen 1. Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor. 2. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
Ouders van minderjarige leerlingen en leerlingen, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken op het inschrijfformulier of naderhand bij de eigenaresse.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Dansstudio 91 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karlijn@dansstudio91.nl