Algemene voorwaarden.

1. CursusjaarWe stappen nu halverwege het cursusjaar in, welke loopt t/m 12 juli 2019.Het nieuwe cursusjaar start op 4 September 2019.
2. Vakanties + vrije dagenVakanties en vrije dagen verlopen volgens het vakantierooster van Dansstudio 91, zoals vermeld op de website.
3. Inschrijving3.1 Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Zodra alles is ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, zorgt u dat het inschrijfformulier bij Karlijn Maier terecht komt. Ingeschreven cursisten ontvangen per mail een bevestiging. 3.2 Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar3.3 Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld.3.4 Dansstudio 91 werkt met een doorlopende inschrijving, u blijft automatisch ingeschreven.3.5 Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. 3.6 Bij adreswijziging dient Dansstudio 91 zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. 3.7 De cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname wordt de cursus geannuleerd en hoeft er geen cursusgeld te worden voldaan.
4. Betaling4.1 Het cursustarief van 2018-2019 is gebaseerd op een heel cursusjaar, inclusief de vermelde vakanties. Bij een later instroommoment, wordt het tarief vastgesteld op de nog te volgen lesperiode.4.2 Je kunt het cursusgeld per maand voldoen door middel van contante betaling of over overmaken via de bank.4.3 Wijzigingen van het mailadres en/ of rekeningnummer dienen per mail naar karlijn@dansstudio91.nl worden doorgegeven.4.4 Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.4.5 Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim en moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald.4.6 Mocht het lesgeld na een maand na de betalingstermijn nog niet zijn voldaan zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen.4.7 Dansstudio 91 behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (sept. – juli) te indexeren.
5. Kortingsregelingen5.1 Extra les: Bij het volgen van een extra les(sen) ontvang je 15% korting op de goedkoopste danscursus(sen). 5.2 Gezinskorting: Bij een 2e persoon uit één gezin geldt ook een korting van 15% op de goedkoopste danscursus. Bij een 3e persoon uit één gezin geldt een korting van 20% op de goedkoopste danscursus.
6. Tussentijds instromenBij tussentijds instromen wordt het te betalen tarief vastgesteld op de nog te volgen lesperiode.
7. Tussentijdse beëindiging deelnameDe cursist kan de cursusdeelname tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden middels een verzoek tot uitschrijving. De cursist heeft een maand opzegtermijn. Dit betekend dat als de cursist in Maart aangeeft te willen stoppen, hij/zijn in April nog moet betalen/deelnemen. Behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:Verhuizing uit de regio, Ziekte, ongeval of zwangerschap van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen niet in staat is de cursus te volgen.
8. Ziekte en afwezigheid8.1 Bij ziekte/afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch, per mail of per brief op de hoogte gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn, vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.8.2 Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansstudio 91 hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via de mail of Whats App. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. Wel is het mogelijk om de les bij een andere cursus in te halen.
9. Uitschrijving9.1 Wanneer je je wilt uitschrijven voor de danslessen van Dansstudio 91 moet je dit een maand voor het nieuwe betalingstermijn schriftelijk hebben doorgegeven.9.2 Zonder schriftelijk afmelding blijft u automatisch ingeschreven.9.3 Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren, een mondelinge opzegging is niet rechtsgeldig.
10. BeeldmateriaalHet kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten e.d. foto's of video-opnamen worden gemaakt. Dansstudio 91 mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d. zonder de betreffende cursist, diens ouder/verzorger hiervan op de hoogte te stellen. Tenzij hier vooraf bezwaar tegen gemaakt is.
11. ProeflesEr kan voor inschrijving bij Dansstudio 91 een gratis proefles gevolgd worden. Aanmelden voor een proefles is wenselijk en kan via email naar karlijn@dansstudio91.nl.
12. KledingKijk op de website bij het onderdeel kledingvoorschriften voor de algemene voorwaarden hierin. De cursisten dragen er zelf zorg voor dat dit zo snel mogelijk na inschrijving in orde is. Deze kleding is ook vaak de basis bij een optreden of voorstelling, dus belangrijk dat men in het bezit is van deze kleding.Voor een voorstelling of optreden kan het zijn dat de ouders/verzorgers worden gevraagd een kleine bijdrage te leveren voor het kopen/maken voor kostuums.
13. Samenstelling groepenDeze wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld, dit is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen. Over de samenstelling van de groepen zal Dansstudio 91 de uiteindelijke beslissing nemen.
14. Huisregels lesgebouwHet is niet toegestaan tijdens de lessen mobiele telefoons aan te hebben.Het is niet toegestaan binnen de dansruimtes drinken anders dan water mee te nemen.Eten in de dansruimtes is verboden. Dansstudio 91 is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen. Als de leerling te laat is voor de les, mag niet meer worden deelgenomen. Dit om storing te voorkomen. Uitgezonderd door tijdig bericht hiervan met geldige reden. Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. proeflessen, open lessen en kijklessen.Kinderen dienen voor de les naar de wc te gaan.
15. Aansprakelijkheid15.1 Dansstudio 91 stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Dansstudio 91. U wordt geadviseerd geen kostbare spullen in de kleedruimte te laten liggen, zoals sieraden en geld.15.2 Dansstudio 91 stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel dat door krachten van buitenaf op een ledemaat wordt toegedaan tijdens les(sen) verzorgd door Dansstudio 91.
Slotbepaling Dit zijn de algemene voorwaarden van Dansstudio 91 voor het jaar 2018-2019. Bij inschrijving gaan de cursist en de betaling plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansstudio 91.