แผนผังนำทาง

เว็บไซต์ KMT

· ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรรมการการจัดการความรู้ KMT รพ.ด่านซ้าย

· CPG การตรวจรักษาโรคของด่านซ้าย

· ความรู้เรื่องยา จากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

· ความรู้อื่นๆ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

· ความรู้สำหรับประชาชน

· หนังสือน่าสนใจของรพร.และอ.ด่านซ้าย

· แนวทางและวิธีการเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการทุกสาขาของโรงพยาบาล

· แนวทางการทำผลงานวิชาการ

o แนวทางการทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

o หลักการในการทำวิจัยเต็มรูปแบบ

o หลักการในการทำอวช.

o หลักการในการทำ R2R

o หลักการในการทำ CQI

o ช่องทางการสืบค้นข้อมูล

· แบบฟอร์มต่างๆสำหรับการทำผลงานวิชาการ

o แบบฟอร์มEC

o แบบฟอร์ม อวช.

o แบบฟอร์มการเขียน R2R

o ตัวอย่างต่างๆ