เรียนรู้เสริมทักษะไปกับโครงการ

การพัฒนาการอบรม

ICT Skill Standard ด้วย E-traning (Information Skill)

(ICT Skill Standard with e-Learning (Information Skills)

หลักสูตรการเสริมทักษะปี2

ประกอบด้วย

Gmail

Google Drive

Google Doc

Google Sheets

Google Slide