นายธวัฒชัย รัตนะวัน

หัวหน้ากลุ่มสาระ

Career and technology Highlights

YES! WE ARE

เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกีี่ยวกับศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ก้าวทันเทคโนโลยี ตามกาลเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ และมีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รองรับผู้เรียนในยุค 4.0
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ยังบ่มเพาะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
สร้างความกล้าแสดงออกของนักเรียน ให้เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และมีน้ำใจต่อคนในสังคมและเป็นคนดีของประเทศชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่เปิดสอนในหลายศาสตร์วิชา อาทิ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เกษตรกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรม
กลุ่มสาระเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการและการงานอาชีพ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกปี เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ทุกปี
กลุ่มสาระยังเปิดชุมนุม สำหรับให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ชุมนุมหมอคอม ชุมนุมการสร้าง Portflio ชุมนุมเกษตร ชุมนุมอาหารคาวหวาน เป็นต้น

News & Events

3 มิ.ย. ของทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระราชินี" - พระราชประวัติสมเด็จพระราชินี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาดูงานที่โรงเรียนนารีนุกูล สพม.29 จังหวัดอุบลราชธานี
วันหยุดประจำปี 2563
เปิดวิธีการ โหวตเลือกนายกฯ 5 มิ.ย. นี้ โหวตมาราธอน จนกว่าใครจะได้ 376 เสียง