โครงงานพัฒนาเกม

จัดทำโดย

นายไชยา สร้อยสนเทศ

นางสาวแสงดาว เผือกพิบูลย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษา

คุณครูสราวุฒิ ชาลีเครือ


โรงเรียนละหานเจริญวิทยา

มัธยมศึกษา เขต 30