การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

“สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”

วันที่ 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

(ปิดรับ) ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
(ปิดรับ) ลงทะเบียน One Day Trip
เอกสารประกอบ
ประเมินการจัดงาน

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี One Day Trip CRCI 2018

เลขที่บัญชี 674-8-55390-3 สาขาเทสโก้โลตัส ตาก

*** มทร.ล้านนา ตาก ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรม One Day Trip เนื่องด้วยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนที่จะสามารถจัดทริปได้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โปรดติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ที่หน้างาน พร้อมหลักฐานการชำระเงิน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้