Resursi i alatke za trening i učenje na temu prevencije nasilnog ekstremizma

Edukativni kurs za nastavnike, stručne saradnike i aktiviste koji rade sa decom i mladima

Ovaj kurs nastao je kao rezultat projekta "NE nasilnom ekstremizmu i govoru mržnje, DA interkulturalnom razumevanju" koji sprovodi Centar za proizvodnju znanja i veština (CPZV) iz Novog Sada, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Kursom pilotiramo sadržaje koji će, po njegovom završetku, biti stavljeni na raspolaganje svim zainteresovanim stručnjacima i stručnjakinjama koji rade sa decom i mladima u Srbiji.

CPZV je organizacija koja se bavi inkluzivnim razvojem i radi sa decom i mladima od 2012. godine. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbeđuje Misija OEBS-a u Srbiji u okviru programa "Protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije u Srbiji kroz preventivne programe u zajednici".

Ovaj edukativni materijal će obezbediti resurse i alate za podučavanje i učenje o prevenciji nasilnog ekstremizma i govoru mržnje, interkulturalnom razumevanju i drugim odabranim temama. Namena edukativnog materijala i kursa nije pružanje gotovih ili nepromenjivih recepata; oni su pre skup alata i veština koje će biti ponuđene stručnjacima/kinjama koji će se edukovati za uključivanje ovih sadržaja u vlastitu praksu, koristeći svoju kreativnost i stručnost, i prilagođavajući se kontekstu u kojem rade.

Materijal nudi niz resursa za budući rad sa učenicima u osnovnim i srednjim školama - bilo organizovanjem posebnih tematskih ciklusa radionica ili uključivanjem ovog sadržaja u njihove svakodnevne časove i svakodnevni rad, ili na bilo koji drugi način koji oni smatraju odgovarajućim. Takođe, aktivisti/kinje organizacija civilnog društva moći će da primene ovaj materijal u svom radu sa decom i mladima.

Osnovna svrha ovih aktivnosti je da, kroz rad sa stručnjacima, dođemo do krajnjih korisnika - dece i mladih.

Više o našoj organizaciji možete pročitati ovde http://cpzv.org/ a o aktivnostima koje su prethodile kursu ovde http://cpzv.org/wp-content/uploads/2018/03/brosura-ne-nasilju-da-za-interkulturanost.pdf

Ovaj veb sajt je izrađen uz finansijsku pomoć Misije OEBS-a u Srbiji i Britanske ambasade u Beogradu.
Sadržaj ovog veb sajta i stavovi, mišljenja, nalazi, tumačenja i zaključci izloženi na njemu pripadaju samim autorima i nužno ne odražavaju zvanične stavove Misije OEBS-a u Srbiji i Britanske ambasade u Beogradu.

Ugovor o licenci

Sadržaj ovog kursa slobodan je i besplatan. Autori dozvoljavaju bilo kome ko dođe u posed ovog kursa da ga koristi, snima na druge medije u celini ili u delovima, modifikuje, ustupa, daje ili razmenjuje sa drugim licima, pod sledećim uslovima:

    • da to čini besplatno;
    • da informacije o autorima ovog sadržaja i originalnom izvoru ostanu sačuvane i vidljive u vidu navođenja imena autora i adrese veb sajta sa koje je materijal preuzet.

Prodaja, iznajmljivanje ili bilo koji drugi vid ostvarivanja materijalne koristi od sadržaja ili dela sadržaja ovog kursa, bilo da je u izvornom obliku ili modifikovan, nije dozvoljen bez pisane saglasnosti autora.