ระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบมูลนิธิเด็กขาดแคลนอำเภอภูสิงห์ ว่าด้วยการระดมทุน พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบว่าด้วยการระดมทุน.pdf

ระเบียบมูลนิธิเด็กขาดแคลนอำเภอภูสิงห์ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

ระเบียบมูลนิธิ - การเงินการบัญชี.pdf

ระเบียบมูลนิธิเด็กขาดแคลนอำเภอภูสิงห์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาและเงินช.pdf