มูลนิธิเด็กขาดแคลนอำเภอภูสิงห์


หนังสือราชการ/่ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มูลนิธิเด็กขาดแคลนอำเภอ ภูสิงห์ โดยการนำของ นายวิเศษ สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตราว ประธานมูลนิธิเด็กขาดแคลนอำเภอภูสิงห์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมโกศลสิกขกิจ โรงเรียนบ้านนาตราว เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ และเพิ่มเติมระเบียบมูลนิธิ ว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สินของมูลนิธิ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีหลักธรรมมาภิบาล (ดูภาพกิจกรรม)

หนังสือราชการ/่ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มูลนิธิเด็กขาดแคลนอำเภอ ภูสิงห์ โดยการนำของ นายวิเศษ สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตราว ประธานมูลนิธิเด็กขาดแคลนอำเภอภูสิงห์ ได้ยื่นหนังสือเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่มูลนิธิฯได้ดำเนินงานต่อนายทะเบียนอำเภอ โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์เป็นผู้รับรายงาน (ดูภาพกิจกรรม)