ติดตามสถานการณ์มาตราการ COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มาตราการ COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบฟอร์มลงทะเบียนขอเข้าพื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.