COVID-19

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอปากพนัง

แนวทางป้องการโควิด-19 สำหรับ รพสต และ อสม

การดูแลและเฝ้าระวังประชาชนในพื้นที่ โดย อสม.

ข้อมูลบุคคลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรค COVID-19

ระเบียบคำสั่งให้กักตัว / หนังสือรับรองบุคคลที่กักตัวครบ / ขอเดินทาง

สำนักสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือราชการ

ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ดาวน์โหลด ร่าง คำสั่งสำหรับ รพ.สต. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ

ดาวน์โหลด ร่าง คำสั่งสำหรับ รพ.สต. แต่งตั้งทีมฏิบัติการ เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไทยชนะ

Thai Stop COVID-19

แนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา

คำแนะนำการปฏิบัติสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมอนามัย)

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

รายงานประเมินตามหนังสือ นศ 1232/ว36

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมการแพทย์