ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์
ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564


ประชุมทางไกล "การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจาก โควิด-19